Uutiset

Ympäristöjärjestöt esittävät Meri-Rastilaan suojelualuetta

Julkaistu: 14.03.2012, Kategoriat: ,

Luonto-Liitto ry ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry esittävät Etelä-Helsingin Meri-Rastilan metsäalueella aloitettujen hakkuiden keskeyttämistä ja alueen suojelua luonnonsuojelulain mukaisena suojelualueena. Alueella on suurta merkitystä luonnon monimuotoisuudelle ja virkistyskäytölle. Alueella on vuonna 2011 tehty METSO-ohjelman mukainen elinympäristöjen selvitys ja selvitys käävistä.

Esitetty suojelualue koostuu pääosin luonnontilaisen kaltaisista kangas- ja kalliometsistä. Alueen pohjoisosassa sijatsee myös muinaisrantakivikko, jonka suojelua on esitetty myös Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa. Meri-Rastilan alue täyttää metsiensä osalta maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit.

Lajistoltaan alue on monipuolinen. Alueelta on havaittu peräti 89 kääpälajia, joista yksi on vaarantunut, kuusi alueellisesti uhanalaista ja neljä valtakunnallisesti silmälläpidettäviä. Myös metsälinnusto alueella on monipuolista.

Rakennusvirasto on aloittanut suojeltavaksi esitetyllä alueella merkittäviä metsänhakkuita, jotka heikentäisivät alueen luontoarvoja ilman olennaisia hyötyjä maisema- ja virkistysarvoille. Suojeluesityksen tehneet järjestöt vaativatkin hakkuiden jäädyttämistä esityksen käsittelyn ajaksi. Aikalisä mahdollistaisi myös alueella tehtyjen luontoselvitysten tulosten ottamista hakkuissa paremmin huomioon.

Lähde